Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie Oficerów na oficerów Obrony Terytorialnej
 


 

      Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej, zwanych dalej „ kandydatami na oficerów OT” prowadzą uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT prowadzi się spośród:

1.     żołnierzy terytorialnej służby wojskowej:

a)    posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową,

b)    podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze,

2.      żołnierzy rezerwy — podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej,

       Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, kierują wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, składając je jednocześnie z wnioskami do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w następujących terminach:

  • 2018 r. i w latach następnych - do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawę przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, stanowi rozkaz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wydawany na podstawie rekomendacji z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

 

Podstawa: Decyzja Nr. 2/szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017r.