Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi, wnioski i petycje
 

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Busku Zdroju przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek, w godzinach od 12.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 16.00 z wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od pracy, po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie  - tel. 261 175 145. 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Busku-Zdroju rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1. publicznym;
2. podmiotu wnoszącego petycję;
3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1. zmiany przepisów prawa,
2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
pisemnie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 10
28-100 BUSKO-ZDRÓJ


za pośrednictwem ePUAP; 
e-mail: wkubuskozdroj@ron.mil.pl
faksem Nr 261 174 754;
osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju.

Petycje, w których nie wskazano:

1. podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję lub
2. miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udziela Nieetatowy Inspektor  Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku Zdroju do spraw rozpatrywania skarg i wniosków tel. 261 174 758.